Privacy verklaring

Studio Sparcle wil met deze Privacyverklaring u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten.
Door gebruik te maken van ons onze webshop verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Studio Sparcle.

Bij Studio Sparcle hechten wij grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Door de toegang tot en het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring aangepast kan worden in de toekomst.
De gegevens worden verwerkt door de eigenaar van deze webshop:

Studio Sparcle
Zuidervest 19
3270 Scherpenheuvel
BTW BE 0637 658 994
hello@studiosparcle.com

Studio Sparcle verwerkt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld worden.
We verzamelen persoonlijke gegevens op onze webshop om:
-u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring te geven
-het verbeteren van een algemene gepersonaliseerde dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden
-de aangekochte artikelen naar het juiste adres te verzenden maar ook om onze ‘sparcles of inspiration’  (nieuwsbrieven) waardoor we je ook op de hoogte houden van de nieuwste artikels, aanbiedingen, limited editions, speciale aanbiedingen
-marketingdoeleinden aangezien onze webshop geïntegreerd is en gegevens deelt met onze sociale mediakanalen zoals Facebook en Instagram.
-de detectie van n bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven is altijd mogelijk en u kunt ook op elk moment beslissen om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om correctie te vragen door ons een e-mail te sturen naar: hello@studiosparcle.com

Als u onze webshop bezoekt, worden er ook enkele gegevens verzameld voor statische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze webshop te optimaliseren:
– IP-adres
– vermoedelijke plaats, uur en dag van consultatie
-bezochte pagina’s
Wanneer u de webshop van Studio Sparcle bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling.

De gebruiker/klant/koper verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Studio Sparcle.  Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Studio Sparcle zich het recht voor bepaalde handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik bij Studio Sparcle.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Studio Sparcle heeft alle mogelijke juridische en technische stappen genomen om ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.
Bij inbraak in ons informaticasystemen, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Intellectuele eigendomsrechten.
De inhoud van deze webshop, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Sparcle of rechthoudende derden.

 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webshop is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Studio Sparcle levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de webshop onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Sparcle dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Studio Sparcle kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren via: hello@studiosparcle.com

De inhoud van de webshop, evenals alle links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Sparcle geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

Studio Sparcle kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De webshop kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Studio Sparcle verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze webshop. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zolang Studio Sparcle in Scherpenheuvel gevestigd is.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De toestemming die u als klant gaf om uw gegevens te verwerken, kunt u te allen tijde terug in te trekken.

Recht van inzage, verbetering, verwijderen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegeven
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hello@studiosparcle.com

 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor kan je mailen naar: hello@studiosparcle.com

Het gebruik van “cookies”

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bij toegang tot of gebruik van onze webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

We gebruiken ook cookies die niet afkomstig zijn van de webshop zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics (momenteel nog niet van toepassing).
Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de webshop echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Als u de webshop van Studio Sparcle wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.